Politica de confidentialitate

Politica de confidențialitate

Respectăm dreptul la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental, prin urmare dedicăm toate resursele și eforturile pentru a prelucra datele în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679, precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

Ne rezervăm dreptul de a modifica periodic această  pagină, pentru a reflecta orice modificări ale ale cerințelor legale sau a modului în care prelucrăm datele  cu caracter personal sau orice modificări. În cazul oricărei modificări, vom afișa pe website versiunea actualizată, motiv pentru care te rugăm să verifici periodic conținutul acestei pagini.

Scopul prelucrării datelor:

• Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;

•    Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă;

•    Returnarea produselor conform prevederilor legale;

•    Rambursarea contravalorii  produselor conform prevederilor legale;

•    Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările cu privire la comenzile sau la bunurile și serviciile Harababura

•    Crearea și administrarea contului în cadrul platformei Harababura.com;

Cui transmitem datele cu caracter personal?

După caz, transmitem anumite date cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

•    societăților din cadrul aceluiași grup de societăți ca Harababura;

•    furnizorilor de servicii de curierat;

•    furnizorilor de servicii de plata/bancare;

•    furnizorilor de servicii de marketing;

•    societăților de asigurare;

•    furnizorilor de servicii IT.

A.N.S.P.D.C.P. =  Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Definiții:

“date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

“prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fară utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, ștergerea sau distrugerea;

“restrictionarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

“operator” înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

“persoana împuternicită de operator” înseamnă persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

“destinatar” înseamnă persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte tertă. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respecta normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

“consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință libera, specifica, informata și lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declarație sau printr-o acțiune fară echivoc, că datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Drepturile utilizatorilor

Sc Blythswood Banat SRL, în calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat masurile tehnice și organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor utilizatorilor site-urilor (persoane vizate conform RGPD), și anume: Dreptul de acces înseamnă dreptul persoanei vizate de a obține o confirmare din partea operatorului că prelucrează sau nu datele cu caracter personal care îl privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele. Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul că aceste date să fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Dreptul la opoziție vizează dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesara pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precădere dreptul de a se opune prelucrării în orice moment. Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fară întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicata fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate (demonstrabile). Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) înseamnă dreptul persoanei vizate de a solicita să îi fie șterse datele cu caracter personal, fară întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplica unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; își retrage consimțământul și nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrării și nu exista motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale. Dreptul la restrictionarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restrictionarea; în cazul în care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal obținute prin intermediul site-ului www.harababura.com este realizata cu respectarea prevederilor Regulamentul nr. 679/2016. Pentru orice informări sau solicitări în baza dreptului persoanelor vizate conform RGPD, vă puteți adresa SC Blythswood Banat SRL la adresa de email: harababura.concept@gmail.com Scopurile și temeiurile legale ale prelucrării. Categoriile de date cu caracter personal colectate și prelucrate de către SC Blythswood Banat SRL. Prin completarea oricărui formular pus la dispoziție pe site-ul web www.harababura.com vă exprimați acordul expres cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de SC Blythswood Banat SRL atât manual cât și automat, în scopul de a fi contactat de SC Blythswood Banat SRL cu privire la solicitarea dumneavoastră, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) – RGPD.

Daca nu sunteți de acord ca datele dumneavoastră să fie prelucrate, aveți dreptul și libertatea de a nu completa formularele disponibile și de a nu accesa site-ul www.harababura.com În momentul completării formularelor disponibile pe www.harababura.com, SC Blythswood Banat SRL vă colecta date cu caracter personal, oferind informații cu privire la scopul colectării fiecare date personale ce se solicita. Societatea poate primi și înregistră pe serverele sale informațiile referitoare la adresa IP și informațiile cookie ale site-ului solicitat. Aveți opțiunea de a seta browserul de internet astfel încât acesta să respingă anumite cookies. În acest caz, vă exista însă un impact negativ asupra navigării dvs. pe site-urile SC Blythswood Banat SRL. Pentru utilizatorii abonați la newsletter ce nu doresc să mai primească informări pe adresa de email, este necesara trimiterea unui email la adresa: harababura.concept@gmail.com iar datele dvs. vor fi șterse din baza noastră de date pentru newsletter. Protecția datelor cu caracter personal. Perioada de retenție a datelor SC Blythswood Banat SRL nu va deSC Blythswood Banat SRL, cu excepția angajaților autorizați și contractorilor/partenerilor ce au calitatea de persoane împuternicite cărora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa în numele SC Blythswood Banat SRL, pentru a furniza servicii disponibile site-ului SC Blythswood Banat SRL, sau în cazul în care obligația de dezvăluire reprezintă o obligație legala a SC Blythswood Banat SRL sau a angajaților ori contractorilor/paretenerilor acesteia. SC Blythswood Banat SRL a implementat măsurile organizatorice și de securitate necesare pentru protecția împotrivă accesului neautorizat, a utilizării, alterării sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor RGPD.

SC Blythswood Banat SRL, împreună cu colaboratorii săi, și-a asumat responsabilitatea implementării unor masuri tehnice și organizatorice corespunzătoare privind protecția confidentialitatii și securității datelor cu caracter personal. SC Blythswood Banat SRL acorda acces la datele cu caracter personal, angajaților autorizați și contractorilor/partenerilor (persoane împuternicite), doar în conformitate cu scopul declarat al colectării datelor. Toți angajații, colaboratorii și furnizorii de servicii ai SC Blythswood Banat SRL, care intra în contact cu datele cu caracter personal, trebuie să acționeze în conformitate cu principiile politicilor și procedurilor de confidențialitate și de securitate a datelor cu caracter personal semnând declarații și acorduri de confidențialitate cu privire la aceste date. Datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-urilor SC Blythswood Banat SRL sunt reținute pe o perioada cuprinsa intre 3 și 10 ani (în funcție de scopul colectării datelor personale), utilizatorii fiind informați de fiecare data când furnizează datele lor persoanle cu privire la perioada exacta de retenție.

Daca va considera că este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate, SC Blythswood Banat SRL va publica respectivele modificări în această pagină, pentru a vă informa cu privire la tipurile de date care sunt colectate și modul în care acestea sunt utilizate. Dacă aveți întrebări cu privire la politica de confidențialitate, vă rugam să ne scrieți pe e-mail, la adresa: harababura.concept@gmail.com

Informații privind Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) În situația în care considerați că drepturile dumneavoastră prevăzute în Regulamentul nr. 679/2016 au fost încălcate, aveți posibilitatea de a vă adresa ANSPDCP prin depunerea unei sesizări. Datele de contact ale A.N.S.P.D.C.P. sunt următoarele:

•  Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC)

•  Platforma de Soluționarea Online a Litigiilor (SOL)

• Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

X